ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBU ČR 
 

   Motto:Volný čas mládeže je velmi cenná deviza, věnujme mu tedy patřičnou pozornost    pečujme o podmínky pro jeho naplnění.  

  

 

Základní charakteristika
Asociace školních sportovních klubů České republiky je sportovním a tělovýchovným občanským sdružením, které bylo založeno na podzim roku 1992. V současné době působí již ve všech okresech České republiky a sdružuje více než 250.000 žáků základních a studentů středních škol.
Na jaře roku 2001 byla organizační struktura přizpůsobena vyšším územně správním celkům.Je nyní tvořena základními články (více než 2800 školních sportovních klubů), okresními radami(pracují ve všech 86 okresech) a krajskými radami (v polovině roku 2001 byly založeny ve všech14 krajích). Nejvyššími orgány celé organizace jsou sněm a výkonný výbor.

Hlavní cíle
Program naší činnosti, uskutečňovaný ve školním sportovním klubu většinou učiteli a profesorytělesné výchovy, je od samého počátku zaměřen na podněcování a podporu pohybových aktivit v doběmimo vyučování. Profilujeme se jako multisportovní organizace, zabezpečující především tysporty, pro které jsou ve školních sportovních klubech vhodné materiální a personální podmínky.Zejména se jedná o základní aktivity, zaměřené na vyvolání prvotního zájmu o pohyb jako součástdenního režimu mládeže bez výrazného důrazu na výkonnost. Naším posláním je tedy připravovatpro žáky a studenty přitažlivý program, vytvářet u nich kladný vztah k pravidelné pohybovéčinnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové orientace, poskytovat alternativu pro volný časa tak přispívat k aktivní primární prevenci kriminality a zneužívání návykových látek.

Školní sportovní soutěže
Podporujeme také pohybové aktivity zaměřené na zdokonalování specifických sportovních dovedností,uplatňované v mezitřídních a meziškolních soutěžích. Sportovní soutěže AŠSK ČR jsou přístupnévšem žákům a studentům, bez ohledu na to zda jsou či nejsou jejími členy.Jsou charakteristické tím, že jde vždy o střetávání družstev, sestavených z žáků jedné školy.Ve struktuře AŠSK ČR jsou brány jako pomocný motivační prostředek, nikoli jako hlavní cíl.Mají přispívat k setkávání a soutěžení skupin, ne k vyzdvihování výkonnosti jednotlivců.Velký důraz klademe na vytváření a dodržování přátelské atmosféry a fair play.

Mezinárodní aktivity
AŠSK ČR je od roku 1994 řádným členem International School Sport Federation (ISF).Tato mezinárodní federace sdružuje přes 80 národních organizací školního sportu.Každým rokem pořádá ve 3-5 vybraných sportech Světové středoškolské soutěže. AŠSK ČR na některéz nich vysílá vítěze školních postupových soutěží. Do činnosti ISF se zapojila také pořadatelsky. Organizovala světová setkání v košíkové (v r. 1997 v Ostravě za účasti školz 28 států), v házené (v r. 1998 v Plzni a Rokycanech za účasti škol z 20 států)a v lyžování (v r. 1999 v Jeseníku za účasti škol z 18 států), v přespolním běhu (v r. 2002 v Karlových Varech za účasti škol z 20 států).
Na jaře roku 2003 bude pořadatelem další velké mezinárodní sportovní události - Poháru ISF v plavání.V dějišti poháru - Plzni - se očekává účast družstev z více než 20 zemí.Více o této události najdete na příslušném odkazu (ISF Swim Cup 2003).

TRADICE ŠKOLNÍHO SPORTU
Tělesná výchova byla zavedena na středních školách v českých zemích v březnu 1888. Vojta Náprstek založil v roce 1893 Spolek pro pěstování her české mládeže v Praze. Po vzoru tohoto spolku se organizovaly studentské soutěže také v dalších českých městech (Brno, Plzeň, Pardubice aj.). Podstatný vliv na školní sport mělo vzdělávání profesorů tělocviku v českých zemích v délce 8 semestrů.

Sport na středních školách byl dobrovolně organizován ve třech rovinách:

Podobný vývoj měl sport na menšinových středních školách německých, maďarských a polských.

Tradice školního sportu byla přerušena II. světovou válkou. Po válce se garantem provozování sportu stal Československý svaz tělesné výchovy a Středoškolské hry nebyly již obnoveny v plném rozsahu. Od roku 1992 je v upravené podobě organizuje AŠSK ČR.